Regulamin

Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem: http://tagomago.pl jest prowadzony przez E-Commerce Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Serockiej 10, lok. II piętro, 04 - 333 Warszawa (dalej zwana również „Perfumerią Tagomago" lub „Sprzedającym” ), NIP 1132871152 oraz REGON 146997715, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487983. Dane kontaktowe: tel.: +48 22 113 44 26; e-mail: tagomago@tagomago.pl.

 

I. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży kosmetyków w sklepie internetowym Perfumeria Tagomago zlokalizowanym pod adresem http://tagomago.pl na rzecz „konsumentów" w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014 r. poz.121 ze zm).
  2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub przez telefon w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Perfumerią Tagomago, zwaną dalej Sprzedającym.
  3. Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego.
  4. Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę tagomago.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
  5. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. checkout
  6. Kupujący może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR. Wśród najczęściej stosowanych w Polsce metod należą: sąd polubowny oraz mediacja. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą Państwo dodatkowe informacje o trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  7. Podstawowa odpowiedzialność Sprzedającego opiera się na rękojmi określonej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 ze zm). Z kolei gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę. Jeżeli Sprzedający wprowadzi produkty z gwarancją, Kupujący zostanie zawiadomiony o treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja będzie wskazywała obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

   

  II. Zasady dokonywania zakupów

   1. Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://tagomago.pl. Kupujący może także złożyć zamówienie przez telefon od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 17.00 pod numerem telefonu: (+48) 22 113 44 26.
   2. Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów: 1) - wybór produktu („Do koszyka"), 2) wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, 3) - wybór sposobu płatności i dostawy, 4) - potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego. Analogiczna procedura stosowana jest w przypadku złożenia zamówienia przez telefon.
   3. W razie złożenia przez Kupującego zamówienia obejmującego więcej niż 5 (pięć) sztuk tego samego produktu i w razie konieczności weryfikacji przez Sprzedającego czy zamawiany produkt nie będzie w przyszłości odsprzedawany przez Kupującego, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania przyjęcia zamówienia. Po weryfikacji zamówienia obejmującego więcej niż 5 (pięć) sztuk tego samego produktu, Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), na podany przez Kupującego adres, potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia albo informację o anulowaniu zamówienia, w wypadku, gdy Sprzedający uzyska wiarygodne informacje o prowadzeniu przez Kupującego odsprzedaży produktów Sprzedającego. Kupujący uprawniony jest do anulowania zamówienia w całości, jeśli zamówienie obejmuje wyłącznie dany produkt w ilości większej niż 5 (pięć) sztuk albo w części obejmującej produkty zmówione w ilości większej niż 5 (pięć) sztuk. Procedura weryfikacyjna, o której mowa w niniejszym punkcie, trwa nie dłużej niż 3 dni.
   4. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia. Numer zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
   5. EPARAGONY
    1. Eparagon jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
    2. Warunkiem wydania eparagonu jest wyrażenie przez Klienta zgody. Klient wyraża zgodę na wydanie eparagonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując niniejsze warunki sprzedaży.
    3. Sprzedawca wydaje eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl. 
    4. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta. 
    5. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.  
    6. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i wydania eparagonu.
    7. Sprzedawca może udostępnić podmiotowi realizującemu obsługę informatyczną w zakresie wydawania, utrzymania i zapewnienia dostępu do eparagonów numer telefonu bądź adres e-mail Klienta, który może być przetwarzany na potrzeby:
     1. weryfikacji czy dany numer telefonu bądź adres e-mail został zarejestrowany w produktach własnych podmiotu obsługującego, a w przypadku pozytywnej weryfikacji udostępniania w ramach tych produktów Klientowi widoku eparagonów oraz dodatkowych informacji pochodzącym z procesu ich wydawania
     2. wysyłania smsów i innych powiadomień do Klientów potwierdzających wydanie eparagonu do systemu informatycznego podmiotu realizującego obsługę informatyczną eparagonów.
   6. Zamówienie jest realizowane w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru płatności z góry jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia.
   7. Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od Kupującego cenę za zamówiony produkt.
   8. Wszystkie produkty prezentowane przez Sprzedającego są oryginalne.

    

   III. Formy płatności i dostawy

   1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony do Kupującego można dokonać w jeden z następujących sposobów do wyboru przez Kupującego: a) przelew bankowy, b) system płatniczy Przelewy24, c) system płatniczy Polskie ePłatności d) płatność za pobraniem.
   2. Płatności dokonane przez system płatniczy „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531, o kapitale zakładowym w wysokości 12.000.000 zł, w całości opłaconym.
   3. Cennik i sposoby dostawy znajdują się w tym linku. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
   4. Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, akceptujesz również regulamin firmy kurierskiej.

    

   IV. Odstąpienie od umowy

    1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017 r., poz. 683), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w pkt. IV ust. 4 Regulaminu.
    2. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 powyżej, Kupujący może odstąpić od umowy, którą zawarł na odległość, w terminie od 15 do 30 dni, pod warunkiem, iż produkt nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, testowania ani uszkodzeń, a dodatkowo, jeśli produkt był fabrycznie zapakowany, pod warunkiem, że produkt znajduje się w nieodpieczętowanym, nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu.
    3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
    4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący. Ponadto jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
    5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór jest poniżej treści regulaminu. Skorzystanie z udostępnianego wzoru nie jest obowiązkowe.
    6. W przypadku, gdy Kupujący dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podał rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
    7. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych danym zamówieniem albo ich części.
    8. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
    9. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: tagomago@tagomago.pl. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
    10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Tagomago.pl, E-Commerce Solutions Sp. z o.o. Centrum Panattoni, ul. Logistyczna 6, 05-250 Ciemne, Dok 31-27  (dopisek: Odstąpienie od umowy / Zwrot)
    11. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
    12. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    13. Kupujący ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu na adres: Tagomago.pl, E-Commerce Solutions Sp. z o.o. Centrum Panattoni, ul. Logistyczna 6, 05-250 Ciemne, Dok 31-27  (dopisek: Odstąpienie od umowy / Zwrot) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
    14. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku, gdy Kupujący za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

     

    V. Reklamacje wad produktów

     1. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. Ponadto produkty są dostarczane, jako nowe, oryginalne i w oryginalnych opieczętowanych opakowaniach.
     2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121ze zm.) w tym m.in. art. 556 – 576
     3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
     4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
      1. wymiany towaru na nowy;
      2. naprawy towaru;
      3. obniżenia ceny;
      4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna
     5. Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
      1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
      2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
      3. to, czy towar był wcześniej
     6. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:
      1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo
      2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
     7. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
     8. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
     9. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
     10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może wysyłać listem poleconym na adres: Tagomago.pl, E-Commerce Solutions Sp. z o.o.  Centrum Panattoni, ul. Logistyczna 6, 05-250 Ciemne, Dok 31-27  (dopisek: Reklamacja ) lub na adres e- mail tagomago@tagomago.pl.
     11. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:
      1. naprawy towaru,
      2. wymiany towaru na nowy,
      3. obniżenia ceny towaru, to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

      

     VI. Polityka prywatności i COOKIES

      Informacje o Ochronie Danych Osobowych i obowiązek informacyjny znajdują się pod adresem: https://tagomago.pl/pages/polityka-cookies

       

      VII.  Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.tagomago.pl

      1. Strona internetowa tagomago.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez E-Commerce Solutions Sp. z o.o. z siedzibą ul. Serocka 10, lok. II piętro, 04-333 Warszawa (dalej zwana również „Perfumerią Tagomago"), NIP 1132871152 oraz REGON 146997715, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487983 zwaną dalej również „Administratorem”.
      2. Strona www służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.
      3. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
      4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
      5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
      6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.
      7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Kupującego na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.
      8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
       1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,JavaScript i Cookies, l
       2. lub Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
       3. lub Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768
      9. Strona www może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
      10. Strona www używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookies znajduje się pod adresem: http://tagomago.pl/pages/polityka-cookies.
      11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: tagomago@tagomago.pl lub listownie na adres E-Commerce Solutions Sp. z o.o. ul. Serocka 10, lok. II piętro, 04-333 Warszawa
      12. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

       

      VIII.  Zmiany w Regulaminie

      W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Kupujący będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej tagomago.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

       

      Regulamin z dnia 24 maja 2018 r., zmieniony w dn. 17 marca 2022 r., wchodzi w życie z dniem 17.03.2022 r.